FITNESS PERSOONA SOFIA BELORF EI TULE KÄRSIMÄÄN VANKEUSVANKINA

belorf

23.7.19 17.39  Parhaimmassa tapauksessa Sofia Belorf toimii roolimallina Jet set -elämästä haaveileville, millaisiin seurauksiin törkeän huolimaton kumppanin valinta voi johtaa.

TUOMIO ON RASKAIMILLAAN SAKKO TAI EHDOLLISTA VANKEUTTA

Suomen oikeuskäytäntö ei puolla Sofia Belorfin ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista, mikäli tuottamuksellinen rahanpesu, luettaisiin myöhemmin Belorfin syyksi. Oikeuskäytännön mukaan tuottamuksellisesta rahanpesusta langetetaan sakkoa tai enintään 5kk ehdollinen vankeusrangaistus. Yhdenvertaisuusperiaate sitoo lainkäyttäjiä, yllätysvankeutta ei ole luvassa.

Mikäli rikosnimikkeet koventuisivat esitutkinnan ja syyteharkinnan aikana, ehdoton vankeusrangaistus on mahdollinen, mutta nykytiedon valossa epätodennäköinen. Epäillyn rikoksen pitkästä ajoittuvuudesta 9/18 - 16.7.2019 ja vuoden kestäneestä esitutkinnasta huolimatta, näyttöä on vain epäilystä tuottamukselliseen rahanpesuun, johon ei juridisesti liity tahallisuutta.

Belorfin mediaseksikkyys hämärtää tehokkaasti kuvaa mistä rikoskokonaisuudessa on kyse. Käynnissä olevassa rikostutkinnassa keskitytään ensisijaisesti törkeiden esirikosten selvittämiseen pakkokeinoin, ei Jet set -elämää viettäneen Belorfin hankintoihin tai elämäntapaan.

Rikosnimikkeet koventuvat, mikäli pakkokeinojen, kotietsinnän, epäiltyjen hallinnoimien yritysten kirjanpidon tai muun näytön perusteella olisi aukotta osoitettavissa, Belorfin tienneen hallinnoimiensa varojen olevan rikollista alkuperää, tällainen näyttö olisi tosin esitetty jo vangitsemisoikeudenkäynnissä. Belorfin rikosepäilyn tullessa ilmi doping- ja huumerikostutkinnan ohessa, myös lisänäytön saaminen rahanpesurikokseen on oleellisesti vaikeutunut epäillyn toiminnan jo julkitultua, mikä sekään ei puolla rikosnimikkeiden koventumista.

Oikeuskäytännön ja näyttötaakan, sekä pätevän puolustuksen metodit tiedostavat, tietävät, että yhtä lailla todennäköistä on tulevat Belorfin kunnianloukkauskanteet ja toteutuvat vapaudenmenetyskorvaukset, kuin langettava tuomio.

 

TUTKINTAVANKEUS ON VIIMESIJAISIN PAKKOKEINO

TUTKINTAVANKEUDEN KESTO POLIISIN TILOISSA 2015

(vrk)                  (vangit)                     (%)

0-7                       1028                         46,3

8-29                     1148                         50,4

30-59                     60                            2,7

60-                         13                            0,6

Yhteensä:        2249                          100

Vuonna 2015 tutkintavangeista 96,7% oli poliisin tiloissa enintään 29 päivää. Tutkintavankia ei saa pitää poliisin säilytystilassa neljää viikkoa pidempää aikaa, ellei siihen ole erittäin painavia syitä.

Tilastojen valossa Belorfin tutkintavankeus jää 2-4 viikon vapaudenmenetykseksi. Belorfin tutkintavankeuden on yleisesti katsottu olevan hänen syyllisyyttänsä tukevaa, vaikka tutkintavankeus on lain mukaan syyttömän oikeus tulla pidätetyksi.

Tutkintavankeudessa ei edes välillisesti ole kyse Belorfiin kohdistuvan rikosepäilyn rangaistusseuraamuksesta, vaan pakottavasta tarpeesta turvata esitutkinta laajassa huume- ja dopingrikoskokonaisuudessa, johon Belorf epäillyn teonkuvauksen mukaisesti liittyy.

Belorfin linkittyminen järjestäytyneeseen rikollisuuteen tai törkeään doping- tai huumerikosvyyhtiin ei kuitenkaan tarkoita osallisuutta muihin rikoksiin, kuin mistä häntä epäillään.

Pakkokeinolain mukaisista perusteista ei ole ollut saatavissa tietoa vangitsemisoikeudenkäynnin ollessa salainen, mutta tutkintavankeuden primäärisyynä voi olla tarkoitus turvata laajemman rikoskokonaisuuden kannalta tarpeellisien pakkokeinojen onnistuminen ja epäiltyjen kiinniotot.

Belorfin asianajaja Paul Perovuon lausuma mahdollisesta kantelusta tutkintavankeutta koskien, pohjautuu todennäköisimmin tutkintavankeuden pakkotoimilain mukaisiin perusteisiin ja siihen, oliko vangitseminen tarpeellista juuri Belorfiin kohdistuvan tuottamuksellisen rahanpesuepäilyn esitutkinnan turvaamiseksi.

Tuottamuksellisen rahanpesuepäilyn kohdalla pitkähkö tutkintavankeus on harvinainen pakkokeino, jota käytetään vain, mikäli vähimmän haitan periaatteella ensisijainen pakkokeino; matkustuskielto ei ole riittävä. Matkustuskiellolla epäillyn passi voidaan takavarikoida, epäilty velvoittaa pysymään tietyllä paikkakunnalla, ilmoittautumaan säännöllisesti poliisille, olemaan tavattavissa ja myös epäillyn yhteydenpitoa voidaan rajoittaa.

Rikosepäilyjen ollessa jo julkisia, ei mahdollinen rikoskumppanien tiedottamisriski selitä yksinään Belorfin tutkintavankeutta. Rikoksenuusimis- tai todisteiden hävittämisvaara on joko katsottu ilmeiseksi tai Belorf on sijaiskärsijä isomman altruistisen edun nimissä, huumeliigan kiinnisaamiseksi. Helsingin käräjäoikeus katsoi Kaarle Lehmuksen esittämän näytön pohjalta pakkokeinolain 1 luvun 2 §:n 3 §:n ja 4 §:n mukaiset periaatteet ja 2 luvun 5 §:n edellytykset vangitsemiselle täyttyneiksi, mutta se koskiko vangitseminen rahanpesuepäilyä, ei ole tiedossa.

 

RAHANPESU – TAHALLINEN, TUOTTAMUKSELLINEN VAI AVIOETUUS

Määritelmä: Rahanpesulla tarkoitetaan rikollista toimintaa, jonka tarkoituksena on peittää rahan alkuperäinen lähde. Rahanpesu on siten liitännäinen rikos, jolla pyritään häivyttämään esirikoksella saatujen varojen alkuperä. Rahanpesulla pyritään siten siirtämään rikollisesta toiminnasta saatuja varoja laillisen liiketoiminnan puitteisiin. Rahanpesusäännöksen lainvalmistelun esitöissä tasoksi törkeälle tekomuodolle on muodostunut yli 13.000 euroa. (rahanpesun lainvalmistelu)

Onko Belorf pyrkinyt häivyttämään rikoksella ansaittujen varojen alkuperää vai käyttänyt saamiaan varoja tietämättä niiden lähdettä? Tahallisuus, huolimattomuus vai vaimo bona fide?

 

Erityinen suunnitelmallisuus: on rahanpesurikoksen kvalifiointitekijä rangaistusta mitattaessa: jos; rikoksessa hyödynnetään useita eri yhtiöitä, tai varoja on siirretty maasta toiseen tai on tehty näennäisjärjestelyjä varojen alkuperän häivyttämiseksi. (rahanpesun lainvalmistelu)

Onko Belorf tietoisen suunnitelmallisesti häivyttänyt varoja, joiden alkuperä olisi pitänyt huolellisuusvelvoitteen mukaisesti kyseenalaistaa tai tekikö hän aktiivisia toimia varoja siirtelemällä tai omaan yrityksensä kirjanpitoon merkitsemällä?

 

Hyödyn määrä; tekijän itselleen saama hyödyn määrä taikka esirikoksen ja rahanpesijän välinen suhde voivat myös olla mittaamiseen vaikuttavia seikkoja. (oikeuskäytäntö)

Onko Belorfin saama tosiasiallinen hyöty ollut merkittävää ja avosuhteen normaalina pidettävään hyötyyn perustumatonta?

 

Tekotavoista; pääasiallisia tekotapoja ovat varojen vastaanottaminen omalle tilille tai varojen siirtäminen ulkomaille tai mikäli on hyödynnetty useita eri yhtiöitä, joiden välillä on siirretty sekä rahavaroja että muuta omaisuutta tai jos varoja on sijoitettu yritystoimintaan tai muunnettu muuksi omaisuudeksi. (hovioikeuden laatuhanke 2015)

Onko juuri Belorf muuntanut varoja omaisuudeksi pyrkien häivyttämään varojen lähteen tai hyödyntänyt yhtiöitä varojen alkuperän häivyttämiseksi?

Riidatonta on Belorfin saama taloudellinen hyöty puolisoltaan, epäillyn esirikoksen tekijältä, mutta olivatko Belorfin hallinnoimat varat esirikoksesta vai puolisonsa laillisesta liiketoiminnasta tai laillisista lähteistä muodostuneesta varallisuudesta vai Belorfin oman laillisen liiketoiminnan tuottoja?

Se mikä on Belorfin syyllisyysaste, suunnitelmallisuus ja hallinnoimien varojen tai saaman hyödyn määrä, on tuskin tutkijoillekaan vielä selvää.

 

BELORFIN MAHDOLLISET RANGAISTUSSEURAAMUKSET

Rangaistuskäytäntö: Tuottamuksellisen rahanpesurikoksen rangaistusasteikko on sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Tuottamuksellisista rahanpesurikoksista langetetut tuomiot vaihtelevat 40 päiväsakosta ehdolliseen viiden kuukauden vankeusrangaistukseen. (oikeuskäytäntö, hovioikeuden laatuhanke 2015)

 

  1. Mikäli Belorfin puolustus kykenee toteennäyttämään, ettei rikosta ole tapahtunut tai Belorfin käyttämien varojen alkuperä on laillisista lähteistä, poistuu rikosvastuu.

 

  1. Esirikoksesta peräisin olleen rikoshyödyn menettäminen, eli takaisinmaksu valtiolle on ainoa seuraamus, mikäli voidaan osoittaa, ettei Belorfin ole tullut tietää varojen olevan rikollista alkuperää. Oletettavasti kymmenien tuhansien rahamääräinen menettämisseuraamus on jo itsessään merkittävä seuraamus, joka konkretisoituu, jos epäilty esirikos saa lainvoiman, ollen varojen lähde.

 

  1. Mikäli Belorfin syyksi luetaan törkeä huolimattomuus, rikosseuraamusta määriteltäessä, Belorfin sen hetkisiin olosuhteisiin nähden todennäköisesti huomattavat korvausvastuut rikoshyödyn menettämisen osalta, puoltavat mahdollisen rangaistuksen määräämistä sakkona tai ehdollisena, ollen tuomiota kohtuullistava peruste. Rangaistusvastuun puntaroinnissa, on huomioon otettu myös, ovatko varat olleet tosiasiallisesti esirikoksen tekijän määräysvallassa.

 

Belorfin läheinen suhde esirikoksen tekijään, huomioidaan oikeuskäytännössä syyllisyysasteen määrittämisessä luottamusperiaatteen kautta. Yleisen elämänkokemuksen tai huolellisuusperiaatteen valossa ei ole syyksiluettavaa, että vastarakastunut nuorehko nainen luottaa avomieheensä kyseenalaistamatta saamiaan lahjoja tai käyttövaroja. Tuoreessa suhteessa tunnetun miljonäärin kanssa ei ole poissuljettua myöskään se, etteikö Belorf olisi voinut vilpittömin mielin olettaa varojen alkuperäksi miehensä ravintola- ja kiinteistöbisnekset.

Belorfin koulutustausta ei myöskään toimi naista vastaan, sillä kykyä havaita huumausainekaupasta johtavaa talousrikollisuuta, ei lähtökohtaisesti voi bikinimallilta edellyttää. On myös huomattava, että Belorfin yli 100000€ ansiotulot Fitness -bisneksestään, on ollut mahdollista käyttää täysimääräisinä leveään elämään ja matkusteluun, miehensä maksaessa asumisen, autot ja elämisen.

 

RANGAISTUSVASTUUTA LIEVENTÄVÄT ASIAINHAARAT

Tutkintavankeusaika;        

Kokonaisharkinnassa ja etenkin sakkorangaistukseen tai ehdolliseen rangaistukseen johtavissa tuomioissa huomioidaan vapaudenmenetyksen kesto osana rangaistuseuraamusta. (oikeuskäytäntö)

Ensikertalaisuus;

Ensikertalaisuuden määritelmän täyttyessä yleinen oikeusperiaate on, että ensikertalainen ansaitsee lievemmän kohtelun. (RL 6:3.3) Esitutkinnan ja oikeuskäsittelyn venyessä vuosien mittaiseksi, eduksi luetaan myös pitkä rikkeetön aika.

Elämäntavan muutos;

Jos rikos on ollut sidoksissa tekijän tekohetken mukaisiin elämäntapoihin, joista hän on uskottavasti ja vakiintuneesti päässyt myöhemmin irti, elämäntilanteen muutoksella voi olla merkitystä rangaistuksen kohtuullistamisperusteen soveltamisen edellytyksiä harkittaessa. (KKO:2014:87 kohta 22.)

Tahallisuuden puuttuminen;

Tuottamuksellista rahanpesua koskevassa tuomiossaan käräjäoikeus on katsonut jääneen näyttämättä, että tekijä olisi ollut tietoinen varojen rikollisesta alkuperästä. Hän oli kuitenkin rikkonut olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta ja tekoon liittyviin olosuhteisiin viitaten käräjäoikeus on katsonut, että hän on menetellyt törkeän huolimattomasti. Tekijä on tuomittu kolmen kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. (KO, lainvoimainen)

Menettämisseuraamus;

Rikoksen tuottama taloudellinen hyöty on tuomittava valtiolle menetetyksi. Menettämiseen tuomitaan rikoksesta hyötynyt tekijä, osallinen tai se, jonka puolesta tai hyväksi rikos on tehty. Jos rikoksen tuottaman hyödyn määrästä ei ole saatavissa selvitystä tai se on vain vaikeuksin esitettävissä, hyöty on arvioitava ottaen huomioon rikoksen laatu, rikollisen toiminnan laajuus ja muut olosuhteet. (konfiskaatio RL 10:2)

Vahingon tai vaaran puuttuminen;

Rikoksen vakavuutta ja moitittavuutta arvioidessa huomioidaan, onko rikos aiheuttanut vaaraa tai vahinkoa. (oikeusperiaate yleisestä vaarantamisesta ja suhteellisuusperiaate RL 6:4)

Kulunut aika;

RL 6 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan rangaistusta lieventävänä seikkana otetaan huomioon rikoksen tekemisestä kulunut huomattavan pitkä aika, jos vakiintuneen käytännön mukainen rangaistus johtaisi siitä syystä kohtuuttomaan tai poikkeuksellisen haitalliseen lopputulokseen.  (kohtuusperiaate)

 

RANGAISTUSVASTUUTA RASKAUTTAVAT ASIAINHAARAT

Rikosnimikkeen ollessa tuottamuksellinen rahanpesu, ei kyse ole tahallisuudesta, eivätkä rikoslain 6 luvun 5 §:n koventamisperusteet sovellu sellaisinaan tuottamuksellisiin rikoksiin. Kvalifiointiperusteiden arvioimiseksi, tulisi tietää tapauksen yksityiskohdat, tekotavat, toistuvuus ja rahamäärät sekä epäillyn syyllisyyden/syyttömyyden taso.

Moitearvostelussa rikoksen tekotavat voivat olla raskauttavia, mutta niin ikään syyttömyyttä tukevia. Raskauttavana perusteena ei voida yksistään pitää tekojen pitkään jatkumista, huomioiden olosuhteet, jossa varallisuutta on käytetty ja Belorfin suhde esirikoksen tekijään. Varojen määrän huomattavuus voi olla raskauttavaa, mutta Belorfin hyödyntämien varojen määrä suhteessa taloudellisiin olosuhteisiin, joissa varoja on käytetty, määrittelee viime kädessä, mikä on rahamääräisesti huomattavaa ja lopulta kysymys on siitä - onko syyllistä?

 

LOPPUSANAT

Kokonaisuudessaan tutkittavana olevassa törkeässä huumausaine- ja dopingrikosvyyhdissä on poliisin julkilausuman mukaan kyse, jopa Suomen rikoshistorian kannalta merkittävästä kokonaisuudesta. Laajuudesta kertoo pääepäilty Niko Ranta-Ahon omaisuuteen syyttäjän kohdistama vakuustakavarikko 4 miljoonaa euroa, joka antaa osviittaa Ranta-Ahon oletetusta rikoshyödystä.

Kepeällä päättelyllä voisi olettaa, että Ranta-Ahon rooli on ollut rahoittaa ja järjestellä suhteillaan kokaiinin ja doping-aineiden maahantuontia. Maahantuontiin ja levitykseen osallisia on niukan tiedon valossa lukuisia järjestäytyneen rikollisuuden johtoportaasta lähtien. Median ei tulisi sallia esirikosten paheksuttavuuden ja yleisen edun nimissä, yksittäisen pintaliitäjän varastavan palstatilat. Tuottavien klikkilööppien sijaan vastuullinen journalismi pyrkii totuuteen, riippumattomuuteen ja ennenkaikkea objektiivisuuteen, journalistin ohjeet 21, 32 ja 35 huomioiden.

Sillä tapaus Belorf on tullut julki esitutkintavaiheessa, kansallinen vahingonilo voi olla enneaikaista. On myös syyttömyysolettaman vastaista nöyryyttää törkeän rikosvyyhdin ilmeistä sijaiskärsijää, jonka julkinen mestaus pohjautuu toistaiseksi tuottamuksellisen rikosepäilyn varaan, aineellisen totuuden odottaessa mahdollisesti vuosia julkituloaan.

Eettisen tarkastelun valossa kyse on haavoittuvaisesta nuoresta naisesta, joka on hetkessä menettänyt niin miehensä, kotinsa, kuin toimeentulonsa. Julkinen mestaus mittaansa suuremmaksi rikolliseksi leimaten voi pahimmillaan ajaa ihmiskohtalon asemaan, joka ei ole missään suhteessa hänen oletettuun tekoonsa.

Roolimalliksi Belorf on mielipiteet jakava, mutta lähes jokaisen kelvollisen roolimallin taustalta löytyy epäonnistuminen tai tragedia, jonka oppiarvo konkretisoituu myöhemmin. Belorfille elämänkoulu saattaa sulkea ovet Marbellan suihkuseurapiireihin ja Roededer vaihtua pillimehuun, mutta jos tutkintavankeus on tuskallista, on se toivottavasti myös Belorfille pysähtymisen paikka - mikä elämässä on lopulta merkityksellistä.

 

Jarkko Hyöppönen

hj

 

Lähteet;

 

Oikeuskirjallisuus; lainsäädännön esityöt, hallituksen esitys HE 252/206

KRP rahanpesuselvittelykeskus; Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä

Ritva Sahavirta väitöskirja; Rahanpesu rangaistavana tekona 2008

Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke 2015; Rangaistuksen määrääminen talousrikoksissa

Marjatta Kaskenmäki; Rangaistuksen määräämisen perusteleminen

Edilex lakitietopalvelu