TALOUSRIKOSEPÄILTYNÄ LAKIASIAINTOIMISTO JA YKSITYINEN PYSÄKÖINNINVALVONTAYHTIÖ

kjhgf

 

Parkkipate Oy ja KTC Finland Oy, ovat talousrikosyksikön rikostutkinnassa, törkeästä petoksesta.

Alla olevat "asianomistajan syytteet" julkistin pitkän harkinnan myötä, sillä talousrikostutkinta kestää Helsingissä ka. 540-650 päivää. Rikosten uusimisriskin ja yleisen edun perusteella julkistaminen on aiheellista.

 

1.1. TÖRKEÄ PETOS

Rikoksin ja tietoisin laiminlyönnein tavoiteltu huomattava taloudellinen hyöty.

Alueen yritysosapuolten tiedottamatta jättäminen aluevalvontasopimuksen tehtyään.

Tiedotuksen laiminlyönnistä, sekavasta alueesta ja kyltityksestä mahdollistunut hyötymistarkoituksessa luotu riita, kuluttajaa kohtaan.

Kuluttajansuojalain laiminlyönti, reklamaatioiden tietoinen käsittelemättä jättäminen.

Toistuva oleellisen tiedon salaaminen sopimuskumppaniksi katsotulta.

Sopimuskumppaniksi katsomaa vastaajaa kohtaan luodun riidan pitkittäminen.

Sopimusosapuoleksi katsotun kuluttajan taloudellisen vahingon maksimointi.

Törkeä todistelutarkoituksessa tehty asiakirjaväärennös, petoskanteen etenemisen mahdollistamiseksi.

Rekisterimerkintärikos, naiselle luotiin asiakasrekisteri vailla tietosuojalain mukaisia perusteita, jolla perintätoimet myöhemmin mahdollistettiin.

Tietolakirikos, asiakasrekisteritietojen ja reklamaatioiden tiedonsaanti- ja tarkastusoikeus evättiin pysyvästi.

Sopimusoikeuden periaatteiden tietoinen ja toistuva laminlyönti.

Tietoinen lainhengenvastainen toiminta pyrkimyksenä merkittävä taloudellinen hyöty.


Rikoslain 36 2§, tunnusmerkistöt, törkeän petoksen osalta täyttävä kokonaisvaltainen, suunnitelmallinen ja tarkoitushakuinen pitkäkestoinen toiminta.

Raskauttavana asianhaarana, julkisena osakeyhtiönä ja aluehallintaviraston laillistamana perintäyhtiönä yhteisen edun tavoittelemiseksi, yhteistuumin tavoiteltu huomattava rikoshyöty.


TÖRKEÄN PETOKSEN MÄÄRITELMÄ, RIKOSLAKI 36, 2§:

Lain mukaan petos on kyseessä silloin, kun rikoksen tekijä saa erehdyttämällä toista tai erehdystä hyväksi käyttämällä toisen tekemään tai jättämään tekemättä jotakin, joka aiheuttaa erehtyneelle tai erehtyneen määräysvallan alaiselle henkilölle taloudellista vahinkoa.

Törkeä petos on puolestaan kyseessä silloin, kun petos on kokonaisuudessa arvostellen törkeä, ja jos sillä tavoitellaan huomattavaa hyötyä, aiheutetaan huomattavaa tai erityisen tuntuvaa vahinkoa, tai jos rikos tehdään käyttämällä hyväksi vastuulliseen asemaan perustuvaa erityistä luottamusta tai toisen erityistä heikkoutta tai muuta turvatonta tilaa.

Kun petoksesta tuomitulle voidaan määrätä sakkoa tai enintään kaksi vuotta vankeutta, törkeästä petoksesta määrätään vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. (Minilex)

 

1.2. PETOSKANNE

Tietoisesti väärän vastaajan vuosien oikeusprosessiin ajamalla, rikoshyödylle lainvoimaa oikeuslaitokselta hakien, kuljettajan tunsitte. 

Miehen sähköpostista lähettämästä reklamaatiosta ja ajoneuvojen haltijakirjoista on selvinnyt kiistatta, myös aluevalvojien tunteman mieskuljettajan henkilöllisyys.

Motiivina oli rikoshyödyn realisoiminen, kohteelta, jolla oli vuosituloja oikean kuljettajan minimaalisten tulojen sijaan. Perintäyhtiö KTC Finland tiesi, ettei lakisääteisen suojaosan jälkeen oikea kuljettaja haastamalla petoksella kerrytettyä sakkokertymää saisi realisoitua. Sairaanhoitaja yksinhuoltaja valittiin oikeustoimien kohteeksi.


2. TÖRKEÄ ASIAKIRJAVÄÄRENNÖS

1.haltijan tiedot poistetettiin ajoneuvojen haltija-asiakirjasta, KO:lle todistettavasti esitetty, (ks. valmisteluistunnon pöytäkirja)

RIKOSLAKI 33 1 § VÄÄRENNYSRIKOKSEN MÄÄRITELMÄ:

Väärennetyn asiakirjan valmistamisen lisäksi rangaistavaa on asiakirjan väärentäminen käytettäväksi harhauttavana todisteena.

Väärennetyksi todistuskappale katsotaan silloin, jos sen sisältöä oikeudettomasti on muutettu jonkin todistelun kannalta olennaisen tiedon osalta.

Väärennyksestä voidaan tuomita sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Mikäli väärennys katsotaan kokonaisuutena arvostellen törkeäksi, voi kyseessä olla törkeä väärennys. (Minilex)

RIKOSLAKI 33 2 § Törkeä väärennys

Rikoksen kohteena oleva todistuskappale on yleiseltä kannalta tärkeä viranomaisen säilyttämä arkistoasiakirja tai viranomaisen pitämä yleinen rekisteri taikka jos todistuskappale on todistusarvoltaan muuten erityisen merkityksellinen.

3. TÖRKEÄ TIETOMURTO

IT-ammattilaisen 5.6.19. suorittama etäkäyttö, blogin tuhoaminen ja linkityksen vaihtaminen julkiseen uutisointiin.

Uskottava näyttö: Motiivi, ajankohta ja implisiittinen yhteys rikoksella estetyn sisällön yhteys ko. yhtiöihin.

RIKOSLAKI 38 8 §, TIETOMURRON MÄÄRITELMÄ:

Lain mukaan tietomurtoon syyllistyy se, joka käyttämällä hänelle kuulumatonta käyttäjätunnusta taikka turvajärjestelyn muutoin murtamalla oikeudettomasti tunkeutuu tietojärjestelmään. Esimerkiksi hakkerointi on tällaista oikeudetonta tunkeutumista.

Tietomurrossa voi olla kyse siitä, että henkilö, jolla ei ole lainkaan oikeutta tiettyyn tietojärjestelmään pääsyyn tunkeutuu tällaiseen tietojärjestelmään.

Mikäli tietomurto tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa taikka erityisen suunnitelmallisesti, ja tietomurto on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi tietomurroksi.

 

VELVOLLISUUDET LAIMINLYÖTIIN TÖRKEÄLLÄ TAVALLA PETOKSEN MAHDOLLISTAMISEKSI

Tiedonantovelvollisuus:

Sopimusta tehtäessä on hyväksyttävää hyötyä taitavuudestaan, mutta tiedollista ylivoimaa ei saa käyttää väärin. Sopimuksentekijä syyllistyy kunnianvastaiseen ja arvottomaan menettelyyn, jos hän antaa virheellisiä tietoja tai salaa sellaisen seikan, jolla hänen olisi pitänyt tietää olevan merkitystä toiselle osapuolelle. Tiedonantovelvollisuus korostuu elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä suhteessa.

Lojaliteettiperiaate:

Sopimuksen osapuolten on tarvitsematta estää omien oikeuksiensa toteutumista, otettava toisen osapuolen edut huomioon ja toimittava siten, ettei vastapuolelle aiheudu vahinkoa tai että se rajoittuu mahdollisimman vähäiseksi.

Selonottovelvollisuus:

Vilpitöntä mieltä tulee suojata, kun sopimusosapuoli ei tiennyt eikä hänen pitänytkään tietää asian oikeaa laitaa. Vilpitön mieli edellyttää, että sopimusosapuoli on kohtuullisella huolellisuudella ottanut selvää sopimukseen liittyvistä seikoista. Sopimussuhteessa myös vastapuolen tiedonantovelvollisuus vaikuttaa sopimusosapuolen selonottovelvollisuuteen.

Reklamaatio:

Mikäli reklamaatioon ei vastata, voi reklamoija olla oikeutettu tulkitsemaan reklamaation hyväksytyksi tai tahalliseksi reklamaation käsittelyn laiminlyönniksi. Laiminlyönti on rangaistavaa.

 

Jarkko Hyöppönen

 

LUE LISÄÄ: TALOUSRIKOLLISEN AAKKOSET

 

1/5 VUOSISADAN PUHALLUS

2/5 PARKKIPATE OIKEUSSALISSA

3/5 RIKOSVASTUULLISET

4/5 TALOUSRIKOLLISEN AAKKOSET

5/5 HENKILÖKOHTAINEN KIRJE

EXTRA: LAINSUOJATON KULTAKAIVOS